نوشیدنی

دوغ قوطی -----------------
-----------------
-----------------
19/500 تومان
دوغ محلی(پارچ) 40/000 تومان
40/000 تومان
نوشابه قوطی 19/500 تومان
19/500 تومان
آب معدنی 10/000 تومان
10/000 تومان