پیش غذا

یک تکه فیله سوخاری با پنیر

55

دوتکه فیله سوخاری با پنیر

255

بهمراه مرغ گریل شده

55

یک تکه فیله سوخاری با پنیر

55

دوتکه فیله سوخاری با پنیر

255

بهمراه مرغ گریل شده

55

غذاهای دریایی

یک تکه فیله سوخاری با پنیر

55

دوتکه فیله سوخاری با پنیر

255

بهمراه مرغ گریل شده

55

انواع چلو

یک تکه فیله سوخاری با پنیر

55

دوتکه فیله سوخاری با پنیر

255

بهمراه مرغ گریل شده

55