کته و چلو

برنج درجه یک شمالی ،زعفران

45/000 تومان
زرشک پلو 40/000 تومان

برنج درجه یک شمالی ،زرشک و زعفران

40/000 تومان

برنج درجه یک شمالی ،باقالی و شوید تازه

------------------
چلو ساده
چلو ساده 35/000 تومان

برنج شمالی درجه یک

35/000 تومان