انواع چای و دمکرده

چایی مخصوص نقش جهان 58/000 تومان | 48/000 تومان | 38/000 تومان
58/000 تومان | 48/000 تومان | 38/000 تومان
چایی هل و دارچین 65/000 تومان | 55/000 تومان | 45/000 تومان
65/000 تومان | 55/000 تومان | 45/000 تومان
چایی هل زعفران 65/000 تومان | 55/000 تومان | 45/000 تومان
65/000 تومان | 55/000 تومان | 45/000 تومان
چایی نعناع زنجبیل 58/000 تومان | 48/000 تومان | 38/000 تومان
58/000 تومان | 48/000 تومان | 38/000 تومان
چایی نعناع فلفلی 58/000 تومان | 48/000 تومان | 38/000 تومان
58/000 تومان | 48/000 تومان | 38/000 تومان
چایی گل محمدی 58/000 تومان | 48/000 تومان | 38/000 تومان
58/000 تومان | 48/000 تومان | 38/000 تومان
چایی آویشن 58/000 تومان | 48/000 تومان | 38/000 تومان
58/000 تومان | 48/000 تومان | 38/000 تومان
چایی بهارنارنج 58/000 تومان | 48/000 تومان | 38/000 تومان
58/000 تومان | 48/000 تومان | 38/000 تومان
چایی بیدمشک 58/000 تومان | 48/000 تومان | 38/000 تومان
58/000 تومان | 48/000 تومان | 38/000 تومان
چایی مکه (چایی ترش) 58/000 تومان | 48/000 تومان | 38/000 تومان
58/000 تومان | 48/000 تومان | 38/000 تومان
چایی سفید 65/000 تومان | 55/000 تومان | 45/000 تومان
65/000 تومان | 55/000 تومان | 45/000 تومان